Algemene voorwaarden

1. Een bestelling, ook die genoteerd door onze agenten of vertegenwoordigers, is slechts bindend indien ze door ons uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard. Door het plaatsen van zijn bestelling erkent de klant kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en deze integraal te aanvaarden, zonder enig voorbehoud en ongeacht zijn eventueel hiermee strijdige voorwaarden.

2. Bij gehele of gedeeltelijke eenzijdige annulering van de bestelling door de klant of bij eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de klant, heeft LADEKO recht op een forfaitaire schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs of het nog te factureren saldo zonder dat LADEKO het bewijs moet leveren van gemaakte onkosten of gederfde winst. LADEKO behoudt evenwel het recht haar effectief geleden schade te bewijzen en een hogere schadevergoeding te eisen. In geval de klant de dag zelf van de uitvoering de opdracht annuleert is 100 % van de overeengekomen som verschuldigd aan LADEKO.

3. Goederen/diensten worden geleverd binnen de in de overeenkomst vermelde termijn. Goederen blijven de eigendom van LADEKO tot volledige betaling van hoofdsom, kosten en interesten. Indien goederen door LADEKO worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de verkoop.

4. De overeengekomen leverings- en uitvoeringstermijn is nooit bindend voor LADEKO. Ingeval van laattijdige levering kan de klant geen aanspraak maken op enige schadevergoeding wegens overschrijding van deze termijn. Dit geldt eveneens indien LADEKO, om redenen buiten haar wil, de opdracht niet tijdig kan aanvangen.

5. In geval van overmacht kan LADEKO de overeenkomst beëindigen zonder dat de klant aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Worden o.a. beschouwd als gevallen van overmacht : weerverlet, ziekte, sluiting der grensposten, …

6. De klant dient te zorgen dat de diensten en/of de goederen door LADEKO op een normale manier kunnen geleverd en geïnstalleerd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en zo ondermeer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van LADEKO te vergoeden.

7. LADEKO heeft ten allen tijde het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk door een derde te laten uitvoeren. In voorkomend geval blijven deze algemene voorwaarden van kracht.

8. De klant dient de geleverde goederen/diensten onmiddellijk na te zien. De klant verwittigt LADEKO uiterlijk binnen de 5 dagen na levering of uitvoering der werken door middel van een aangetekend schrijven. Latere klachten worden niet meer aanvaard.

9. In geen geval kan LADEKO aansprakelijk worden gesteld voor verborgen gebreken. Indien de aansprakelijkheid van LADEKO op definitieve wijze zou vaststaan beperkt deze zich alleszins tot maximaal het overeengekomen bedrag van de opdracht die de betwisting heeft veroorzaakt zonder dat dit bedrag de maximale dekking voorzien in haar verzekeringspolis kan overschrijden.

10. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andere afspraak, is de factuur contant betaalbaar. In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal LADEKO de klant in gebreke stellen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verdere ingebrekestelling nodig is, verhoogd met een jaarlijkse intrest van 8 % en een forfaitaire vergoeding van 10 %, met een minimum van 25 euro.

11. Elke wanbetaling brengt de eisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft LADEKO het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht op schadevergoeding, indien op de ingebrekestelling geen of geen nuttig gevolg wordt gegeven binnen de 15 werkdagen.

12. Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht en de rechtbanken van het Gerechtelijke Arrondissement Limburg, Afdeling Hasselt zijn bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen aangaande het bestaan, de interpretatie en het uitvoeren van de overeenkomsten en de inning van de facturen.